Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů konané dne 23. dubna 2016 v Pardubicích

18. 6. 2016

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů konané dne 23. dubna 2016 v Pardubicích


Ústřední odborná komise chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8- Kobylisy
Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu  http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100


Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů konané dne 23. dubna 2016 v Pardubicích
Jednání se zúčastnili pozvaní delegáti - z okresů: Benešov, Beroun, Blansko, Brno, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Chomutov, Chrudim, Jeseník, Jindřichův Hradec, Kladno, Kolín, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Plzeň – sever, Praha, Praha – západ, Přerov, Příbram, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
delegáti - z klubů chovatelů holubů: bradavičnatých plemen holubů, brněnských voláčů, českých bubláků, českých čejek a lysek, českých rejdičů a pražských rejdičů středozobých, českých staváků, českých voláčů sivých, gigantů a výstavních holubů, hýlů a norimberských skřivanů, chocholatých staváků, kingů, moravských pštrosů, moravských voláčů sedlatých a moravských bělohlávků, německých výstavních holubů, ostravských bagdet, rakovnických kotrláků, rejdičů a racků, rysů, slezských plemen, strukturových holubů a velkých voláčů
Omluveni zástupci okresů: Karviná, Mladá Boleslav, Most, Rakovník, Strakonice, Tachov, Vsetín
Konference se nezúčastnili tito pozvaní delegáti z jednotlivých okresů: Bruntál, Český Krumlov, Domažlice, Frýdek – Místek, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kutná Hora, Náchod, Ostrava, Praha – východ, Prachatice, Prostějov, Semily, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí.
Konference se nezúčastnili tito pozvaní delegáti Klubů chovatelů holubů: benešovských holubů, koburských skřivanů a římanů, moravských bagdet, moravských moráků, prácheňských káníků, pražských krátkozobých rejdičů a slepičáků
Za ÚOK chovatelů holubů: Pavel Wieder, Ondřej Matouš, Jiří Holaň, Jiří Kristek a Mgr. Bc. Alexandr Veselý
Za revizní komisi ÚOK: Ing. Václav Krůta, Oldřich Vízek a Jiří Ludvík
Hosté: Ing. David Rameš, generální sekretář ČSCH a pozvaní vystavovatelé, kteří získali na EV Mety 2015 ocenění EM a EŠ na vystavené holuby. Ad. 1).  Zahájení Pavel Wieder srdečně přivítal přítomné delegáty a zástupce chovatelských klubů a hosty, kteří se účastní jednání. Pozvánka a program na jednání byl rozeslán elektronickou poštou na jednotlivé kontaktní zástupce okresů a klubů. Zároveň představil jednotlivé členy ÚOK chovatelů holubů a předal řízení jednání Bc. Ondřejovi Matoušovi.
 Ad. 2). Schválení programu konference Ondřej Matouš seznámil přítomné s navrženým programem jednání a přednesl konferenci připravený program: Program: 1). Zahájení 2). Schválení programu konference 3). Schválení jednacího řádu 4). Volba mandátové a návrhové komise 5). Kontrola usnesení z minulé konference odbornosti 6). Zpráva o činnosti chovatelských klubů 7). Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů 8). Zpráva o plemenných chovech a šlechtitelské práci 9). Zpráva z činnosti komise pro standardy holubů 10). Zpráva z činnosti holubářské sekce Evropského svazu 11). Zpráva z činnosti komise mladých chovatelů 12). Zpráva o činnosti ÚOK chovatelů holubů za rok 2015 13). Zpráva revizní komise odbornosti 14). Projednání rozpočtu odbornosti na rok 2017 15). Projednání novelizace směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů 16). Předání ocenění chovatelům z EV v Metách 17). Diskuse 18). Usnesení 19). Závěr Vyzval přítomné k návrhu na změnu nebo doplnění programu jednání.  
Ing. Jaroslav Boukal, delegát okresu Kladno – navrhl doplnit program o zprávu zástupců ÚV ČSCH o připraveném návrhu nových stanov ČSCH. Dále navrhl zařadit bod programu – stížnost na vedení ÚOK chovatelů holubů.
Ing. Václav Krůta doplnil – projednání stížnosti bude ve zprávě revizní komise odbornosti.
Ondřej Matouš navrhl zařazení těchto bodů do programu jednání. Vyzval přítomné k hlasování o zařazení těchto bodů a změnu programu jednání. Hlasování: 17 delegátů PRO, 21 delegátů PROTI, 10 delegátů se ZDRŽELO. Návrh na doplnění programu nebyl přijat.  
Ondřej Matouš seznámil přítomné s účastí na dnešní konferenci a konstatoval, že z 28 pozvaných zástupců klubů chovatelů holubů je přítomno 20 zástupců. Ze 77 pozvaných delegátů (zástupců okresů) je přítomno 48 delegátů (okresy Brno a Opava mají dle schváleného organizačního řádu každý 2 hlasy). Konstatoval, že jednání konference je usnášeníschopné. Zopakoval účastníkům jednání způsob, jak používat hlasovací lístky – zástupci klubů mají hlas poradní, zástupci okresů hlas rozhodující.
Ad. 3). Schválení jednacího řádu
Ondřej Matouš seznámil přítomné s jednacím řádem konference. Jednací řád dostal každý účastník konference při prezenci.
Hlasování: 43 delegátů PRO, 2 delegáti se ZDRŽELI. Jednací řád byl přítomnými delegáty většinou hlasů schválen.
Ad. 4). Volba mandátové a návrhové komise
V dalším bodě Ondřej Matouš předložil delegátům návrhy na obsazení potřebných komisí, mandátové a návrhové. Ondřej Matouš navrhl do těchto komisí:
Mandátová komise – Oldřich Vízek
Návrhová komise – Martin Smetana
Požádal o doplnění těchto komisí delegáty konference. Po doplnění a navržení byly hlasováním schváleny tyto komise:
Hlasování: většina delegátů PRO.  
Mandátovou komisi ve složení – Oldřich Vízek, Ing. Josef Albrecht a Václav Čejka
Návrhovou komisi ve složení – Martin Smetana, Jiří Ludvík a JUDr. Michal Danišovič
Ondřej Matouš – vyzval schválené členy komisí o zvolení předsedů těchto komisí.
Mandátová komise – předseda Oldřich Vízek
Návrhová komise – předseda Martin Smetana
Ad. 5). Kontrola usnesení z minulé konference odbornosti
Ondřej Matouš v dalším bodě programu provedl kontrolu plnění ukládací části usnesení konference z roku 2015:
„C). Konference ukládá: 1. Zasílat zápisy z konference odbornosti na okresní organizace elektronickou poštou 2. Naplnit plán činnosti a rozpočet odbornosti chovatelů holubů na rok 2015“ Ondřej Matouš konstatoval, že obě části usnesení byla splněna. V revizní zprávě odbornosti chovatelů holubů bude ještě hovořeno o plnění rozpočtu na rok 2015. Jako místopředseda ÚOK chovatelů holubů, nemůže přehlédnout fakt, že podle dodaných podkladů od externí účetní firmy nelze provést kontrolu hospodaření odbornosti.
D). Konference doporučuje: 1. Zasílat návrh rozpočtu na další roky současně s materiály na konferenci na příslušné okresní organizace a zástupce chovatelských klubů Ondřej Matouš konstatoval, že i tato část usnesení byla splněna.
Zdeněk Bek, delegát okresu Nymburk – informoval o tom, že nedostal žádný materiál.
Reagoval tajemník ÚOK chovatelů holubů Tomáš Marušák – všechny okresy a kluby mají odeslané materiály elektronickou poštou na jednotlivé zástupce okresů
Ondřej Matouš pokračoval v projednání dalšího bodu programu.
Ad. 6). Zpráva o činnosti chovatelských klubů Ondřej Matouš ve své zprávě informoval o činnosti klubů. V letošním roce slaví výročí založení – Klub chovatelů holubů českých bubláků - 95 let, Klub chovatelů holubů velkých voláčů - 60 let a Klub chovatelů holubů strukturových - 40 let. Kluby budou podpořeny finančně z rozpočtu ÚOK chovatelů holubů.
Jako další informoval o výstavnictví – ÚOK chovatelů holubů připravila návrh na oceňování nejlepších holubů na výstavách ČSCH. ÚOK chovatelů holubů plánuje v tomto návrhu povýšit oceňování nejlepších holubů – udělování titulů „MISTR ČR, ŠAMPION ČR, ŠAMPION PLEMENE“.  Na tomto materiálu se bude dále pracovat, je představena první pracovní verze tohoto návrhu. Dále představil zhodnocení roku 2015 v oblasti výstavnictví, počtech holubů na CV Lysá nad Labem. Počty vystavených holubů na CV mají stoupající tendenci a to je pro odbornost to podstatné. Připomenul i soutěž okresů, která také napomohla v podpoře počtu vystavených holubů na této výstavě.
Ad. 7). Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů
Jiří Holaň přivítal přítomné na konferenci a seznámil je s činností sboru posuzovatelů okrasných a užitkových holubů. V současné době má náš sbor 75 členů, pozastavenou činnost mají 2 členové a to především za neúčast na školeních sboru nebo z důvodu administrativních. Novým členem sboru posuzovatelů se stal přítel Ladislav Matoušů. Generační problém sboru řešíme zvýšeným úsilím získáváním nových uchazečů o funkci posuzovatele a to především mezi členy naších klubů a z řad naších mladých chovatelů. V současnosti máme 13 adeptů a je potěšitelné že v letošním roce při příjímacích pohovorech uchazeči o funkci posuzovatele vykazovali velmi dobrou odbornou úroveň. Každoroční shromáždění sboru spojené se školením se uskutečnilo 12. – 13. března v Pardubicích.  Shromáždění sboru se zúčastnilo 56 členů. Po dlouhé době se našeho jednání zúčastnili Slovenští kolegové předseda slovenské ÚOK chovatelů holubů Pavol Kováčik a Boris Bocko. V teoretické části byla školena plemena - německý výstavní holub, moravský morák a benešovský holub, přednášky jednotlivých lektorů byly velmi dobře připraveny. Dále byla proškolena  plemena - moravský voláč sedlatý, pomořanský voláč, mondén, štraser, jeptiška, gigant, texan, dragoun, česká lyska, skupina saských barevných holubů, polské plemeno slezský štítník, tulský ohnivý rejdič a česká bagdeta. Vyslovil poděkování příteli Jaroslavu Krupkovi za příkladnou pomoc. V bodě vyhodnocování kvality posuzování na výstavách bylo konstatováno, že úroveň posuzování se kvalitativně lepší, ale dochází k chybám u některých posuzovatelů. Velmi kriticky a konkrétně bylo poukázáno na jednotlivé nedostatky některých posuzovatelů, kde nebyla dodržena metodika posuzování. Dále byl kladen důraz na důslednější zařazování holubů do kvalitativních tříd, aby nedocházelo k ucelenému posuzování v rozmezí 2 až 3 bodů a různě kvalitní holubi byli zařazeni do jedné třídy, bylo zdůrazněno, že při posuzování je třeba se více věnovat typologickým znakům jednotlivých plemen a dobře rozlišit přednosti a doporučení a stále zlepšovat slovní vyjádření. Pro posuzovatelský sbor je nepřijatelné jakým způsobem byla prezentována přehlídka českého staváka  Jihočeské pobočky v Písku, kde došlo k hrubému porušení výstavního řádu a narušení autority sboru posuzovatelů. Mezinárodního školení ve Francii se zúčastnili tito členové sboru – MVDr. Václav Ráček, Martin Smetana, Ing. Jiří Veltruský a Mgr. Alexandr Veselý. Jako posuzovatelé na loňskou Evropskou výstavu ve Francii byli nominování – Pavel Wieder, MVDr. Václav Ráček a Mgr. Alexandr Veselý. Německý svaz nominoval Ing. Františka
Slepičku. Chtěl bych touto cestou poděkovat těmto kolegům i vystavovatelům za dobrou reprezentaci našeho českého holubářství a sboru posuzovatelů holubů. Dále naší členové posuzovali národní i speciální výstavy v okolních státech a to na Slovensku, v Polsku a Německu, byli to posuzovatelé: Hrubá, Sousedík, Slepička, Holaň. Podle regulí EE splňuje požadavek k udělení průkazu mezinárodního posuzovatele 13 členů našeho sboru, kritéria jsou především v účasti na mezinárodních školeních a posuzování evropských výstav a posuzování mezinárodních speciálních výstav. Pro zkvalitnění přednášek na školeních sboru posuzovatelů bych rád přivítal návrhy i aktivitu jednotlivých klubů. Vážení pánové, závěrem mého vystoupení mi dovolte, abych vám popřál pevné zdraví úspěchy v chovu a v neposlední řadě klid a pohodu v holubářské práci.  
Ad. 8). Zpráva o plemenných chovech a šlechtitelské práci
Vážení přátelé, budu vás informovat o plemenných chovech uznaných na roky 2015 – 2016.       V našem českém, moravském a slezském holubářství byly PCH zavedeny jako nejvyšší stupeň plemenářské práce již ve třicátých letech minulého století. Smyslem PCH holubů je dlouhodobá plemenářská práce za účelem stabilizace daného plemenného typu, barevného rázu, kresby a lesku. Tato činnost má za cíl plemenářskou práci, za kterou považujeme všechny zásahy do genotypové složky, jejím cílem je zvyšování kvality našich PCH chovů. Celkem PCH na období let 2015 - 2016 je 37 chovů, z toho počtu jeden  MCH.
Titul „MISTR ČR V CHOVU HOLUBŮ“ získalo 31 chovatelů z celkového počtu 37 PCH, což je 84 %. Seznam plemenných chovů a mistrů ČR najdete na webových stránkách www.cschdz.eu
Zastoupení podle plemen: 8 plemenných chovů – rakovnický kotrlák, 7 plemenných chovů – moravský pštros, 6 plemenných chovů – český stavák, 3 plemenné chovy – rys, 3 plemenné chovy – česká bagdeta, 2 plemenné chovy – česká čejka, 1 plemenný chov – gigant, benešovský holub, indián, dragoun, ostravská bagdeta, slezský voláč, kudrnáč, staroholandský kapucín.
Chovatelé PCH po splnění výstavních podmínek a předložení dokladů o veterinární prevenci chovů získali dotaci od ÚOK holubů v částce 23.651,- Kč za rok 2015. Je veliká škoda, že všichni chovatelé PCH tuto možnost nevyužili. Zlepšila se výstavní činnost a prezentace PCH, chovatelé si uvědomují význam svých PCH. Většina chovatelů obeslala národní výstavu v Lysé nad Labem a někteří chovatelé reprezentovali ČR i na evropské výstavě v Metách (Kelbl Jan, Říha Jiří, Kristek Jiří, Bc. Matouš Ondřej, Wieder Pavel, Kropáček Jaromír, Ing. Krupka Jaromír, Mgr. Veselý Alexandr, Ing. Král Karel, Barcuch Dušan, Barna Pavel, Brukner Stanislav a MCH Barcuch Roman). Všem jmenovaným chovatelům děkuji za účast a dosažené výsledky.
V roce 2015 byla provedena návštěva šesti PCH, pět chovů odpovídalo požadavkům provedené kontroly a u jednoho PCH bylo doporučeno nápravné opatření. ÚOK dále bude provádět kontroly PCH i v roce 2016.
Touto cestou bych chtěl požádat všechny  OOO holubů o provádění namátkových kontrol PCH, zjištěné závady a nedostatky nahlásili ÚOK holubů. Držitel má právo užívat označení PCH holubů, může tak prezentovat svůj chov v odborném tisku, na různých úrovních výstav,
především na celostátní a evropské úrovni. Držitel by měl být nápomocen i ostatním chovatelům při šlechtitelské práci daného plemene.
V letošním roce proběhne uznávací řízení PCH na další období roků 2017 - 2018, které se uskuteční při Národní výstavě v Lysé nad Labem ve dnech 18 - 20. 11. 2016.
Znovu bych požádal OO holubů, aby navrhovali a byli nápomocni vyspělým chovatelů, kteří budou mít zájem o PCH. ÚOK  přeje všem chovatelům PCH, hodně chovatelských a osobních úspěchů v nastávající chovné sezoně.
Hodnocení šlechtitelské práce speciálních klubů holubů.
Vážení přátelé všechny Vás srdečně zdravím a budu Vás informovat o
činnosti jednotlivých klubů. České holubářství má v evidenci 28 chovatelských klubů, některé kluby sdružují více plemen holubů. Kluby do dnešního dne vypracovaly a zaslaly 22 šlechtitelských plánů, 6 klubů nemá vypracovaný šlechtitelský plán (Kluby: - českých čejek a lysek, kingů, moravských pštrosů, ostravských bagdet, slepičáků a strukturových holubů). Na webových stránkách ČSCH je zveřejněno 8 šlechtitelských plánů, které odpovídají šlechtění jednotlivých plemen holubů (brněnský voláč, gigant, hýl a norimberský skřivan, chocholatý stavák, koburský skřivan, říman, slezské plemena a velcí voláči). Ostatní šlechtitelské plány po doplnění a upřesnění se mohou zveřejnit. Také byla zveřejněna na webových stránkách ČSCH tabulka (procentického) vyhodnocení důležitosti znaků jednotlivých národních plemen holubů (kromě č. staváka, č. rejdiče a pražského středozobého rejdiče) pro jejich posuzování. Kluby, které splnily podmínky, obdržely příspěvek na činnost klubu. ÚOK holubů vyzvala jednotlivé kluby holubů, ke zpracování evidence počtu chovaných holubů a přehledu o málo chovaných barevných a kresebných rázech národních plemen holubů. Přehled poslouží ke zpracování a doplnění tabulek o málo chované vzácné barevné a kresebné rázy, popřípadě plemena holubů. U našich národních plemen, je možno zapracovat do vzorníku dlouhodobé šlechtitelské cíle s ohledem na plemennou čistotu a uniformitu plemene, zejména s uznáváním nových barevných a kresebných rázů. Chovatelé těchto rázů mohou být, dle směrnice podporováni finančně a také zveřejnění na webových stránkách ČSCH. Kluby to musí přijmout jako svoji trvalou povinnost, dbát na zachování udržitelného počtu kusů holubů v málo chovaných barevných rázech.
Kluby, které mají zřízeny webové stránky ČSCH, tak by je měly pravidelně doplňovat, jinak budou zrušeny. Na závěr zopakuji podmínky jednotlivých klubů, je sdružování vyspělých chovatelů, kteří mají stejné zájmy a cíle. Úkoly klubu - je zdokonalování a metodické řízení šlechtění příslušného plemene, zlepšování plemen holubů, zabezpečení cílevědomé plemenitby, šlechtění holubů příslušných plemen z hlediska exteriéru, užitkových, sportovních, zdravotních a etologických vlastností. Metody práce - pořádání výstav a přednášek za účelem výchovy a vzdělávání chovatelů, metodické řízení plemenných regeneračních chovů, informovat o činnosti a výsledcích práce klubu, propagovat svoji činnost na svazových a ostatních periodikách.
Ad. 9). Zpráva z činnosti komise pro standardy holubů
V této části Alexandr Veselý referoval: Ve svazovém tisku jsou průběžně publikovány vzorníky plemen zahraničního původu, nyní je připravováno otištění vzorníku staroorientálního racka,  sisackého rolera a plemen ruského původu. V roce 2015 byl dopracován vzorník chebské straky, který byl schválen ÚOK chovatelů
holubů. Tento střední voláč tak může být standardně posuzován na našich výstavách a je na jeho chovatelích, jak s jeho již oficiální existencí dále naloží. Upozornil, že proběhla revize velikosti kroužků. I u některých dosti rozšířených plemen se průměr kroužků zvětšil o 1 mm, a to s ohledem na pohodlí a zdraví našich svěřenců. Seznam se týká asi 30 plemen a byl publikován v posledním čísle časopisu Chovatel. V roce letošním, jestliže budou vhodné podmínky, bychom mohli připravit vzorníky našich plemen do pozice uznání jako oficiálního standardu EE.  Technické aspekty budou probrány na květnovém zasedání Evropského svazu ve Vídni, přičemž stěžejním podkladem evropských standardů by měly být poslední vzorníky z roku 2011. Standardová komise si váží úzké spolupráce s vedením odbornosti a komisí posuzovatelů. Závěrem vyslovil myšlenku, abychom se neuzavírali do sebe, ale více otevírali světu. Je připravována spolupráce se Slovenskem a s Polskem na úrovni velkého výstavnictví, na stole leží slíbená podpora v oblasti zajištění svozu na vybranou velkou německou výstavu. To vše jsou možnosti, kde můžeme naše plemena nebo námi chovaná plemena zahraničního původu, propagovat a šířit dobré jméno našeho holubářství.  
Ad. 10). Zpráva z činnosti holubářské sekce Evropského svazu
V další části Alexandr Veselý informoval o činnosti holubářské sekce EE. Zástupci našeho svazu se účastnili generálního zasedání Evropského svazu i zářijového školení. Naprostá většina z programu obou těchto evropských setkání spočívala v informovanosti a přípravách Evropské výstavy drobných zvířat ve Francii. Tato výjimečná akce se uskutečnila ve východofrancouzském městě Metz ve dnech 13. až 15. listopadu roku 2015 jako již 28. evropská výstava. Okrasné holuby dovezli chovatelé z 21 evropských zemí, přičemž vystaveno bylo celkem 12.108 okrasných holubů. Naši chovatelé přihlásili 414 okrasných holubů, což představovalo pátou nejaktivnější kolekci Evropy. Vyzvedl aktivitu klubů či individuálních chovatelů některých plemen, mezi která patří především chovatelé rakovnických kotrláků, pražských rejdičů, brněnských voláčů, českých bagdet, českých voláčů sivých, moravských pštrosů, ale i českých čejek kropenek, u plemen zahraničního původu zejména gigantů, že se zhostili propagace českého holubářství se ctí. U některých plemen byla účast až překvapivě nízká, někdy dokonce žádná. Nepsanou kvótu dvaceti holubů každého našeho národního plemene bychom se mohli do budoucna pokusit naplnit. O okrasných holubech na této výstavě je připravován cyklus příspěvků do svazového tisku, první pojednání bylo již otištěno a byly v něm vyzvednuty české úspěchy, které jsou při počtu námi vystavených holubů vynikající. Velmi potěšitelný je úspěch v plemenech zahraničního původu nebo v zahraničí více rozšířených, jako jsou třeba voláči brněnští, kde naši chovatelé přímo excelovali. Velmi dobrým signálem u chovatelů z České republiky byla jejich hojná účast přímo ve Francii prostřednictvím návštěvy této akce. Subjektivně vyjádřil spokojen zejména s prací dobrovolníků z ČSCH a pracovníků svazu, kteří se aktivně podíleli na servisu pro návštěvníky z ČR, ale také ihned po skončení výstavy ve všech odbornostech začali vyskladňovat zvířata z klecí do přenosek. Kdo nezažil tu hektičnost, kdy na straně jedné se musí vyskladnit několik set zvířat, a na straně druhé, se paralelně naplní hala množstvím brigádníků, kteří začnou bourat klece, těžko tyto situace chápe. Velmi poděkoval a gratuloval Všem českým holubářům, kteří s úspěchem menším či větším, reprezentovali svoji vlast na této výstavě.
Jako poslední zmínil možnost pro jednotlivé chovatele, členy klubů, prezentovat holuby na výstavách v zahraničí. ÚOK chovatelů holubů je připravena tuto výstavní činnost podpořit finančně. Ad. 11). Zpráva z činnosti komise mladých chovatelů
Martin Smetana přednesl zprávu z činnosti komise mladých chovatelů, zároveň omluvil Drahomíru Hrubou, která zprávu připravila.
V roce 2015 se soutěž mladých chovatelů konala v Ostravě a to ve dnech 19. - 23. srpna. Této akce se celkem zúčastnilo 26 okresů a jen šest okresu mělo zastoupení v odbornosti holubů. Což se mi zdá málo. Zde soutěžilo sedm dětí a to čtyři v kategorii starší a tři v kategorii mladší. Jako velký úspěch naší ústřední odborné komise holubů beru to, že si v minulosti dali závazek, aby tato soutěž byla zaměřena především na praktickou část. Opět se nám podařilo udělat poznávačku pro děti na živých zvířatech. Bylo zde vystaveno zhruba 25 plemen holubů po jednom, či dvou kusech. V tomto směru je třeba poděkovat posuzovateli Miroslavu Kurasovi, který se o to zasloužil. Sehnat tolik zvířat, v několika plemenech, v období konání soutěže, není vždy jednoduchá záležitost. Dětem se po poznávačce přiblížilo posuzování holubů a dostaly ke každému plemeni, zde vystavenému, odborný výklad.  Takže myslím, že toto kolo mohlo být pro mladé holubáře nesmírně plodné. I teoretické znalosti dětí mají vzestupnou tendenci. Usuzuji tak z výsledků testu a poznávačky, kde oproti letům minulým, je to o poznání lepší. Dokonce, mě překvapuji děti v mladší kategorii, kdy jejich výsledky často byly srovnatelné s dětmi v kategorii starší a ojediněle i lepší. K samotným výsledkům.
V mladší kategorii zvítězil: Tomáš Vlach z Hodonína, 2. místo Boris Daniel ze Slovenské Republiky, 3. místo Monika Satorinská z Domažlic a 4. místo Jan Přibáň z Domažlic. Ve starší kategorii převažovala děvčata a na prvním místě skončila Nedělková Karolína, která dosáhla 18 let a s touto soutěží se zde rozloučila, 2. místo Lukáš Hamsa z Kolína a 3. místo Marie Drimalková Olomouc.
Závěrem bych chtěla znovu apelovat, zda ve vašem okresu je nějaký mladý holubář, který by měl zájem se rozvíjet a vzdělávat, ať jej odkážete na nás, abychom jim mohli pomoci a třeba je i zapojit do soutěžení. Tuto soutěž beru jako možnou přípravu na cestu posuzovatele holubů.
Ad. 12). Zpráva o činnosti ÚOK chovatelů holubů za rok 2015
Pavel Wieder poděkoval v úvodu svého vystoupení svým předřečníkům a dále konstatovat, vše podstatné zaznělo ve zprávách členů ÚOK. Celé uplynulé období pracovali jednotliví členové komise podle svých kompetencí a zároveň jako soudržný tým, proto se mohl věnovat přípravě nových stanov v Komisi pro přípravu stanov jmenovanou VH. Zmínil důležité období příprav na schválení nových Stanov ČSCH. Použil příklad z naší odbornosti, kdy v roce 2010 byly přijaty zásadní dokumenty, a to Organizační řád a Statut sboru posuzovatelů a o tyto dokumenty se opírala další činnost naší odbornosti. Tím zdůraznil důležitost přijaté legislativy. Vyjádřil přesvědčení, že tento přelomový svazový dokument bude na mimořádné VH přijat.
Jako další zmínil Pavel Wieder nefunkčnost některých okresních odborných komisí, bohužel mnohdy nekonání okresních konferencí odbornosti. Jako poslednímu okruhu se věnoval posuzování holubů. Za velkou chybu považuje odstranění centrální delegace posuzovatelů na výstavy. Bylo to špatné rozhodnutí, které ohýbá vztah mezi posuzovatelem a pořadatelem výstavy, vytváří protekční prostředí. Je přesvědčen, že prostředky na centrální delegaci
posuzovatelů se v rozpočtu Svazu nebo odbornosti dají najít.  Při svých cestách po Evropě znovu dospěl k závěru, že náš posuzovatelský sbor je jako celek na dobré úrovni s velmi dobrými posuzovateli.  
Ad. 13). Zpráva revizní komise odbornosti
Ing. Václav Krůta, místopředseda ÚV ČSCH přivítal přítomné. Zdůraznil, že se s mnohými zná osobně. Jako další přečetl zápis o provedené revizi činnosti a hospodaření komise odbornosti ÚOK okrasných a užitkových holubů za rok 2015. Revize byla provedena dne 21. dubna 2016 v sekretariátu ÚV ČSCH za účasti: Ing. Václav Krůta – předseda kontrolní (revizní) komise Oldřich Vízek – místopředseda kontrolní (revizní) komise Jiří Ludvík – člen kontrolní (revizní) komise Tomáš Marušák – tajemník ÚOK chovatelů holubů  
Program revize: 1). Kontrola plnění opatření z minulé revize 2). Kontrola činnosti ÚOK chovatelů holubů 3). Kontrola hospodaření a účetních dokladů 4). Řešení stížností 5). Návrh na opatření – doporučení  
Ad 1). Kontrola plnění opatření z minulé revize a.) V roce 2015 byl založen fond odborné komise, z přebytků roku 2013 a 2014 je v tomto fondu 166.707,- Kč. Přebytek hospodaření z roku 2015 ještě není zaúčtován. b). Plánovaný rozpočet na rok 2016 byl schválen na Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů, která se konala 11. dubna 2015 v Hotelu TRIM v Pardubicích jako vyrovnaný ve výši 415.000,- Kč. c). Setkání zástupců ÚOK a ÚV ČSCH ohledně objektivního přerozdělení finančních prostředků se neuskutečnila.  
Ad. 2). Kontrola činnosti ÚOK chovatelů holubů Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů se konala 11. dubna 2015 v Hotelu TRIM v Pardubicích. Konference se zúčastnilo 56 delegátů z 53 okresů (Brno, Opava a Plzeň 2 hlasy) a 24 zástupců z 28 pozvaných klubů. Delegáti konference potvrdili rozhodnutí o nastoupené cestě stávajícího evropského způsobu posuzování holubů na výstavách ČSCH. V roce 2015 se uskutečnily tyto schůze a jednání ÚOK: a). 27. března 2015 v Pardubicích – jednání ÚOK chovatelů holubů rozšířené o Komisi posuzovatelů holubů b). 28. října 2015 v Lysé nad Labem – jednání ÚOK chovatelů holubů rozšířené o Komisi posuzovatelů holubů Další aktivity ÚOK chovatelů holubů: 28. – 29. března 2015 v Pardubicích – pravidelné školení posuzovatelů holubů a adeptů 8. května 2015 v Litovli – jednání ÚOK chovatelů holubů rozšířené o jednání se zástupci chovatelských klubů (Aktiv).
Ze schůzí jsou pořizovány zápisy, které obdrží všichni členové ÚOK a RK v elektronické podobě. Zápisy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČSCH. V roce 2015 bylo objednáno 155. 861 kusů nánožních kroužků. Plán činnosti ÚOK chovatelů holubů byl naplněn. Ve dnech 13. – 15. listopadu 2015 se uskutečnila Evropská výstava v Metách - vystaveno 414 holubů od 61 vystavovatelů. Na výstavě posuzovali: MVDr. Václav Ráček, Mgr. Alexandr Veselý a Pavel Wieder. Ve dnech 20. – 22. listopadu 2015 se uskutečnila Celostátní výstava Chovatel v Lysé nad Labem - vystaveno 1.747 holubů od 202 vystavovatelů. Na výstavě posuzovalo 27 posuzovatelů. Plánovaný rozpočet na rok 2017 bude schvalován ve výši 415.000,- Kč. Kontrolní (revizní) komise zjistila, že není dodržováno všemi posuzovateli ukládací usnesení ze shromáždění sboru posuzovatelů holubů v bodě – 4. „b). Všem posuzovatelům organizovaným v ČSCH posuzovat na výstavách organizovaných v rámci ČSCH, u všech plemen holubů bez výjimky evropským způsobem posuzování.“  
Ad. 3.) Kontrola hospodaření a účetních dokladů Rozpočet na rok 2015 byl schválen na Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů, která se konala 2. dubna 2014 v Hotelu TRIM v Pardubicích jako vyrovnaný ve výši 350.000,- Kč. Kontrolní (revizní) komise konstatuje, že z předložených dokladů nelze provést kontrolu hospodaření ÚOK chovatelů holubů, z důvodu, že účetnictví v současné době zpracovává externí firma. Výstupy z této firmy jsou zpracované pro hodnocení ČSCH jako celku. Nový systém účetnictví je v současné době řešen ÚV ČSCH.  
Ad. 4.) Řešení stížností Kontrolní (revizní) komise obdržela v roce 2015 stížnost přítele Boukala na nesprávný postup při jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů (hlasování). Zápis z jednání o vyřízení této stížnosti je přílohou tohoto zápisu. Stížnost byla projednávána dne 9. června 2015. Z uvedeného jednání byl zaslán dopis stěžovateli Jaroslavu Boukalovi, předsedovi ÚOK chovatelů holubů Pavlu Wiederovi a předsedovi mandátové komise Karlu Věntusovi.  
Ad. 5.) Návrh na opatření – usnesení a.) Kontrolní (revizní) komise odbornosti chovatelů holubů doporučuje naplnit plán práce a schválený rozpočet na rok 2016. b.) Dodržovat a kontrolovat naplňování usnesení z Ústředních konferencí delegátů odbornosti chovatelů holubů a ze Shromáždění sboru posuzovatelů. Zprávu projednala a schválila revizní komise ÚOK chovatelů holubů dne 21. dubna 2016. Kontrolní komise děkuje všem za práci pro zachování a rozvoj chovu holubův České republice na místní i celostátní úrovni.
Ad. 14). Projednání rozpočtu odbornosti na rok 2017
Ondřej Matouš předložil k projednání návrh rozpočtu na rok 2017. Ten byl rozeslán na jednotlivé kontaktní adresy, podle doporučení z usnesení minulé konference odbornosti. Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný. Znovu zdůraznil, že není možné porovnávat a provést kontrolu rozpočtu roku 2015. Na příští konferenci bude tato kontrola provedena.
NÁVRH ROZPOČTU ÚOK OH 2017
  Příjmy v Kč
Výdaje v Kč
 Podíl kroužky 250 000   
 Podíl čl. známky 50 000   
 Podíl dotace MZe 80 000   
 Poplatky posuzovatelů
35 000   
     513100 Náklady občerstvení schůze  40 000 4x jednání ÚOK, 3x KK, 3x jednání standardové komise a 3x jednání komise posuzovatelů, dále aktiv s kluby a konferenci odbornosti
501100 Spotřeba materiálu  7 000 Sekretariát - výkon funkce tajemníka
521200 Mzdové náklady - dohody
 20 000 Příprava vzorníků a kreseb nových plemen holubů včetně překladů, vzorník plemen holubů
501310 Svazová propagace
 4 000 Zajistit propagační předměty sloužící k propagaci českého holubářství v EE
512400 Cestovné zahraniční
 30 000 Školení posuzovatelů holubů na půdě EE, zasedání standardové komise EE
512200 Cestovné funkcionářů
 85 000 4x jednání ÚOK, 3x standardové komise, 3x jednání KK, 3x komise posuzovatelů, aktiv klubů a konferenci odbornosti, kontrola plemenných chovů holubů atd.
518500 Ubytování  15 000 Jednání ÚOK, standardové komise, komise posuzovatelů, školení a zkoušky adeptů
523100 Odměny funkcionářů
 60 000 Odměny za práci v ÚOK, standardové komise a komise posuzovatelů (včetně školení posuzovatelů a adeptů pro přednášející lektory)
518880 Podpora plemenné chovy + šlechtění
 60 000 Podpora šlechtění národních plemen, činnosti klubů, plemenných chovů včetně výstavní činnosti
518850 Veterinární prevence
 32 000 Veterinární prevence v PCH
513200 Reprezentace, dary  8 000 Výročí klubů a životní jubilea chovatelů
518200 Telefony (včetně telefonů funkcionářů)
 10 000 Sekretariát - výkon funkce tajemníka
518100 Poštovné  1 000 Sekretariát - výkon funkce tajemníka
513300 Ceny, dary, výstavy
 20 000 Poháry a peněžité dary na CV a klubové výstavy
581550 Příspěvek na činnost
 20 000 Podpora klubů, mezinárodní aktivity
582100 Mezinárodní styk - poplatky
 3 000 Zastoupení ČR v sekci EE
 celkem 415 000 415 000  
Jako poslední zmínil Ondřej Matouš zůstatky rozpočtu z roku 2013 a roku 2014, celkem 166.707,- Kč.
Ad. 15). Projednání novelizace směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů
ÚOK chovatelů holubů předkládá delegátům konference návrh na změnu podmínek pro uznávání PCH holubů.
Přechodem na nové oceňovaní holubů evropským způsobem, dochází k vyššímu počtu získaných bodů na osmičlenné kolekce PCH.
Změna se týká bodu 7. Podmínky uznávání PCH
Holubi budou na výstavě umístěni v samostatné expozici pro PCH a každý chov bude předveden jako ucelená osmičlenná kolekce (holubi jednoho chovatele budou umístěny za sebou). Bodové hodnocení jednotlivých holubů nesmí být nižší než 93 bodů a celkový součet osmičlenné kolekce musí být minimálně 748 bodů.
U vzácných plemen a rázů našich národních plemen stanovených ÚOK, nesmí být bodové hodnocení nižší než 92 bodů a celkový součet osmičlenné kolekce musí být minimálně 744 bodů.
Změna se týká bodu 5. Postup při uznávání PCH
Chovatel, který obdrží více, jak 758 bodů získá titul: "MISTR ČR V CHOVU HOLUBŮ"
Po představení doplněné směrnice nechal Ondřej Matouš přítomné delegáty hlasovat o přijetí této směrnice.
HLASOVÁNÍ: 15 zástupců klubů PRO, 6 zástupců klubů se ZDRŽELO
V době hlasování přítomno 49 delegátů s hlasem rozhodujícím. HLASOVÁNÍ: 43 delegátů PRO, 6 delegátů se ZDRŽELO
Ondřej Matouš konstatoval, že „Směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů“ byla schválena.
Ad. 16). Předání ocenění chovatelům z EV v Metách
Ondřej Matouš požádal Pavla Wiedera a Jiřího Holaně o předání diplomů Evropský mistr a Evropský šampion pro úspěšné vystavovatele na 28. Evropské výstavě v Metách. Předání proběhlo za potlesku přítomných delegátů a hostů. Ocenění vystavovatelé jsou uvedeni v přiložené tabulce.
Evropští mistři Gigant modrý tmavý 378 b. Bc. Ondřej Matouš  Prácheňský káník modrý pruhový 378 b. Jiří Motyčka Moravský pštros modrý pruhový 381 b. Ing. Vladimír Zurynek Česká bagdeta černá 381 b. Zdeněk Uhlíř Ostravská bagdeta bílá 384 b. Pavel Wieder Český stavák modrý sedlatý 378 b. Stanislav Brückner Dragoun červenopruhý 381 b. Josef Kunhart Slezský voláč lysý modrý bělopruhý 379 b. Václav Kurka Brněnský voláč žlutý 385 b. Marek Fila Kudrnáč žlutý bělouš 382 b. Mgr. Bc. Alexandr Veselý Rakovnický kotrlák bílý 383 b. Dušan Barcuch Pražský rejdič krátkozobý žlutý 382 b. Ing. Petr Jabůrek Pražský rejdič krátkozobý černohrotý čápek 382 b. MVDr. Václav Ráček Pražský rejdič krátkozobý černý sedlatý 382 b. MVDr. Václav Ráček   
Evropští šampioni Gigant bílý 97 b. Ing. Jaroslav Kohout Rys modrý šupkatý bělohrotý 96 b. Josef Römer Prácheňský káník modrý pruhový 96 b. Jiří Motyčka Moravský pštros modrý pruhový 97 b. Ing. Vladimír Zurynek Česká bagdeta černá 96 b. Zdeněk Uhlíř Ostravská bagdeta bílá 97 b. Pavel Wieder Brněnský voláč bílý 97 b. Marek Fila Brněnský voláč žlutý 97 b. Marek Fila Český stavák modrý sedlatý 97 b. Zdeněk Dočkal Český voláč sivý pruhový bělohrotý 96 b. Jiří Sčebel Česká čejka kropenka rousná černá 96 b. Bohuslav Prokeš
Kudrnáč žlutý bělouš 97 b. Mgr. Bc. Alexandr Veselý Rakovnický kotrlák bílý 97 b. Dušan Barcuch Pražský rejdič krátkozobý černý sedlatý 96 b. MVDr. Václav Ráček  
Ondřej Matouš po předání ocenění vyhlásil další bod programu:   
Ad. 17). Diskuse
Ing. Jaroslav Boukal, delegát okresu Kladno – doplnil informaci Ing. Krůty, nebyla podaná stížnost, ale žádost o přešetření práce předsedy mandátové komise, dále žádal o úplný přepis diskusního příspěvku přítele Sirotka, z minulé konference. Dále připomněl obcházení schváleného způsobu posuzování na výstavách ČSCH. Další připomínka – hlasování na minulé konferenci – ne všichni delegáti hlasují, nelze se dopočítat hlasů, navrhl opětovné hlasování a revokaci minulého usnesení.
Reagoval Ondřej Matouš – tato otázka je vznášena na každém jednání konference
Reagoval Jiří Holaň – obcházení schváleného způsobu posuzování bude projednávat Komise sboru posuzovatelů, udělování výjimek ze schváleného způsobu posuzování nebude možné, připomněl kvalitu holubů, posouzených v Metách. Kvalita našich posuzovatelů je vidět i při posuzování na zahraničních výstavách, všechny mezinárodní školení posuzovatelů jsou zaměřené na posuzování evropským způsobem.
Reagoval Ing. Václav Krůta – omluvil se příteli Boukalovi za nepřesnou interpretaci, byla podána k projednání žádost
Zdeněk Bek, delegát okresu Nymburk – upozornil na neplnění povinností posuzovatelů, přidělování bodů bez slovního vyjádření, tak jak mají povinnost a byli na evropský způsob posuzování školeni
Reagoval Jiří Holaň – nesprávné vyplňování oceňovacích lístků bylo jmenovitě řešeno na školení posuzovatelů holubů a bude i nadále řešeno, posuzovatelé jsou při každém školení seznamováni se špatně nebo nedostatečně vyplněnými oceňovacími lístky. Je třeba upozorňovat posuzovatele na výstavách na nedokonale, nebo nesprávně vyplněné lístky při posuzování. Chovatelé musí vystoupit z anonymity a na chyby přímo reagovat. Posuzovatelé budou i nadále kontrolováni, je ale třeba pomoc i od chovatelů, nebát se na nedostatky upozorňovat.
Reagoval MVDr. Václav Ráček – každý posuzovatel má k dispozici tabulku pro posuzování, kde je přesně řešeno jaký zápis a jak se mají jednotlivé vady, doporučení nebo přednosti zaznamenávat
Reagoval Martin Smetana – doplnil Jířího Holaně – na školení posuzovatelů, bylo této problematice věnováno hodně času. Konkrétně bylo poukazováno na jednotlivé špatně vyplněné posuzovací lístky. Po dvouleté zkušenosti s tímto posuzováním je vidět určitý pokrok a výkon má stoupající tendenci, na chyby je ale nutné upozorňovat. Při mezinárodním školení posuzovatelů
se projednávali úplně stejné problémy se správným vyplňováním posuzovacích lístků, je zřejmé, že tento problém není jen v České republice. Mezi posuzovateli, kteří posuzovali evropskou výstavu v Métách, byli naši posuzovatelé vyhodnoceni jako jedni z nejlepších.
Miroslav Jindra, delegát okresu Havlíčkův Brod – přechodem na nový způsob posuzování se holubi dostali do nižších tříd, bodová škála 96 a 97 bodů se v okrese málo používá, holubi jsou neprodejní.
Reagoval Jiří Holaň – posuzovatelé byli proškoleni o zařazování holubů do odpovídajících tříd, nemůže se plošně vše zařazovat do bodové škály, 93 až 95 bodů. Posuzovatelé, byli na to při školení opakovaně upozorňováni. Je třeba si uvědomit, že evropský způsob posuzování jako první hledá přednosti.
Václav Kurka, delegát okresu Opava – pochválil svoz zvířat na EV Méty 2015, byl zajištěn na profesionální úrovni, Dále zmínil časopis Svět holubů – svojí náplní odpovídá představám holubáře, časopis Chovatel v holubářské části začíná ztrácet úroveň. Dále zmínil označování holubic na výstavách rozlišovacími kroužky – posuzování, rozdíl mezi holubem a holubicí neodpovídá skutečné kvalitě holubic. Jako poslední zmínil velké rozdíly u stejných holubů, které vystavil na více výstavách – posuzovatelé mají rozptyl až 4 body.
Jan Dostál, delegát okresu Praha - západ – zmínil posuzování jiným než schváleným způsobem na výstavách pořádaných v ČR. Některé kluby hodnotí na výstavách americkým způsobem (Klub chovatelů holubů kingů a Klub chovatelů holubů strukturových).
Reagoval Jiří Holaň – zmínil účast Jana Dostála na školení posuzovatelů, kde byla tato záležitost projednávána a v usnesení shromáždění sboru posuzovatelů, je to jako úkol.  
Reagoval Mgr. Alexandr Veselý – Klub chovatelů holubů strukturových, holubi na výstavách posuzuje již 9 let americkým způsobem a nikomu to nevadilo. Je možné, že je to teď zneužíváno jako precedens, ve věci povolování výjimek z posuzování. V Evropě se tento systém používá při hodnocení některých speciálních výstav.
Reagoval Slavibor Petržílka – neztotožňuje se s názorem předřečníka, demokraticky bylo rozhodnuto o zavedení evropského způsobu posuzování, je nutné o něm diskutovat, třeba i na stránkách časopisu Chovatel. Dále znovu připomněl určité problémy při hlasování na loňské konferenci. Jako další vznesl dotaz na účast českých posuzovatelů při výstavě EV 2015 v Lipsku (údajné dvojí účtování). Jako další připomněl rozpočet na rok 2017, je připraven návrh a není známé plnění roku 2015. Navrhl neschválení návrhu rozpočtu na rok 2017 a práci komise v roce 2017 schválit v rozpočtovém provizoriu.
Reagoval Ondřej Matouš – tato konference není jen o projednávání posuzování a není to ani smyslem konference. Neschválení návrhu rozpočtu na rok 2017 není dobře, situace kolem účetnictví není dobrá.
Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků – znovu loboval za povolení jiného způsobu posuzování, než schváleného.
Josef Kunhart – vznesl dotaz na nově zveřejněné velikosti kroužků plemen holubů
Reagoval Mgr. Alexandr Veselý – všechny velikosti jsou podle evropského seznamu plemen, kde řídící země určuje velikost kroužku daného plemene. Bere se i ohled na pohodu a zdraví zvířat.
Slavibor Petržílka, delegát okresu Louny – zpochybnil změnu velikosti kroužků, dále reagoval na přítele Kurku – označování holubic – značení holubic v Německu je nemožné, musí být rozděleni holubi od holubic a tak vystavováni.
Reagoval Pavel Wieder – Česká republika jako člen EE, by ze své podstaty neměla zpochybňovat změny, které tento orgán vydává a je oficiálně zveřejněn. Navrhl usnesení o rozdělení holubů a holubic na celostátních a jiných větších výstavách.
Marek Vajda, delegát okresu Opava – informoval o tom, že na výstavách drůbeže, je chovatel povinen, nahlásit pohlaví u přihlášených zvířat. Posuzovatel posuzuje zvíře podle přihlášeného pohlaví (sexsování zvířat se na výstavách již neprovádí).
Stanislav Brückner, delegát okresu Česká Lípa – připomněl, že by se mělo přistoupit i k restrikci, neudělovat ceny na špatně zařazená zvířata. Dále zmínil vystavování málo chovaných barevných a kresebných rázů. Možná i udělování cen pro kvalitní zvířata, málo početně vystavované barevné a kresebné rázy.
Reagoval Pavel Wieder – v připravovaném předpisu oceňování a přidělování cen na výstavách bude tato připomínka zapracována.
Reagoval Jiří Holaň – pro posuzovatele bude rozdělení holubů a holubic dobrá věc, s ohledem na posouzení.
Reagoval Jiří Kristek – na velkých výstavách je umožněno ještě při zaklecování zvířat provádět změny kroužků
Reagoval MVDr. Václav Ráček – zmínil posuzování holubů ve Francii, jednotlivá málopočetná plemena byla sloučena do skupin podobných plemen a ceny byly přidělené (šampion a mistr). K tomuto tématu se rozvinula široká diskuse.
Reagoval Ondřej Matouš – všechny připomínky zapracuje do připravovaného dokumentu o udělování cen (šampionů a mistrů). Dokument je zatím jako návrh a bude se dopracovávat. Předpokládá se dokument předložit ke schválení na konferenci v roce 2017.
Ing. Jaroslav Boukal, delegát okresu Kladno – vznesl dotaz, zda se bude na konferenci jednat o připomínkách ke Stanovám. Dále připomněl projednání hlasovacího práva klubů, které bylo schváleno na drůbežářské konferenci. Není to podle platných stanov, ale jako odborné doporučení k projednávání odborných věcí pro delegáty okresů.
Reagoval Pavel Wieder – může to být zapracováno v organizačním řádu odborností, ale nesmí být v rozporu se základními předpisy. Připomněl, že chovatelské kluby mají na konferenci již několik let hlas poradní.
Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků – několik let je malá účast delegátů okresů na konferencích, požádal o zpracování přehledu účasti jednotlivých okresů. Doporučil zveřejnění přehledu v časopise Chovatel.
Zdeněk Bek, delegát okresu Nymburk – připomněl, že k hlasování o rozdělení holubů podle pohlaví na výstavách, nemá mandát a nemůže o tom hlasovat
Václav Kurka, delegát okresu Opava – vznesl dotaz na zástupce ÚV ČSCH. Jak se budou řešit spory, o majetek u zanikajících organizací. Nechtějí přijímat nové členy a prodávají majetek, jedná se o spekulace. Organizace prodávají majetek, který sami nevytvořili, starší členové nemají možnost tuto věc ovlivnit.
Ing. Václav Krůta, místopředseda ÚV ČSCH – pozdravil přítomné, jménem ÚV ČSCH. Podal některé informace z dění v ČSCH – jako prioritní je příprava Stanov ČSCH. Dále informoval o pořádání velkých výstav Olomouc CVMK+D ve dnech 2. – 4. září 2016 (zde je požadavek vystavit i mladé holuby) a CV Chovatel v Lysé nad Labem ve dnech 18. – 20. listopadu 2016. Jako další bod podal informaci o účetnictví – není spokojenost – ÚV ČSCH toto řeší změnou účetní/ekonomky. Jako další okruh zmínil řešení svazových nemovitostí (u některých nebylo účtováno nájemné i 3 roky, naopak se řeší prodej nemovitosti – původně za 4.000 000,- Kč nově se podařilo najít kupce a na VH ČSCH půjde návrh na prodej za 13. 000 000,- Kč, musí ho schválit delegáti).
Další okruh informací se týká registrace organizací ČSCH – sekretariát na tom usilovně pracuje, je třeba doplnit údaje, jednotlivé organizace budou vyzvány k doplnění.
Právní služby – moc drahé, dokončují poslední rozdělané případy, bude se dále řešit. Dále podal informaci o podané žalobě od přítele Kotyzy – na neplatnost usnesení valné hromady.
Jako poslední informaci zmínil pořádání 2x do roka společných zasedání odborností společně s ÚV ČSCH.
V odpovědi na dotaz přítele Kurky – je to smutná záležitost, v současné době se řeší případ Postoloprty, kde také došlo k prodeji. Povinností prodávajících je nemovitost nabídnou k prodeji subjektům ČSCH.
Lubomír Kesner, delegát okresu Rokycany, člen ÚV ČSCH – informoval o tom, že na konferencích odborností králíků a drůbeže bylo schváleno hlasovací právo v odborných věcech pro zástupce chovatelských klubů. Dále požádal, o nesnižování úrovně místních výstav. Jako poslední připomínku požádal o vyslání delegátů z jednotlivých okresů na velmi důležitou valnou hromadu.
Reagoval Pavel Wieder – ještě doplnil k výstavě mláďat v Olomouci. ÚOK chovatelů holubů již před dvěma lety tuto záležitost projednávala. Musí být dobře nastavena pravidla, kdy může být holub posouzen, jak musí být holub přepeřen i v plemenných znacích. Předpokládá se účast kolem pětiset holubů. Za zkoušku, zda bude mezi chovatelskou veřejností zájem, to určitě stojí.
Doplnil Lubomír Kesner – po jednáních odborných komisí a ÚV ČSCH, bylo projednáno, že dojde k obohacení, zpestření výstav mláďat o holuby a zároveň bude ustaven i výstavní výbor. Není ani nutné, aby byli holubi posouzeni, může se jednat o ukázkové expozice  
Oldřich Vízek – vznesl dotaz na zveřejňování nemovitostí ČSCH v časopise Chovatel, povinnost zveřejnit nemovitostí určených k prodeji
Reagoval Ing. Václav Krůta, místopředseda ÚV ČSCH – ano tato povinnost byla předchozím ÚV ČSCH schválena
Doplnil Slavibor Petržílka – svazová organizace je povinná zveřejnit 3x tuto nabídku v časopise Chovatel, teprve poté může tuto nemovitost prodat.
Reagoval JUDr. Michal Danišovič – musí tam být uvedena i cena dané nemovitosti
Doplnil Martin Smetana – na listu vlastnickém musí být předkupní právo uvedeno
Ondřej Matouš požádal o zvolení zapisovatele a ověřovatelů – nadpoloviční většinou zvoleni.
Zápis z dnešního jednání provede tajemník komise Tomáš Marušák.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni – MVDr. Václav Ráček a Ing. Jiří Veltruský.  
Po ukončení diskuse vyzval Ondřej Matouš předsedu návrhové komise Martina Smetanu k předložení návrhu na usnesení z jednání.  
Ad. 18). Usnesení
Usnesení z konference delegátů odbornosti chovatelů holubů – 23. 4. 2016  
A). Schvaluje: 1. Program konference 2. Jednací řád 3. Volbu mandátové komise ve složení: – Oldřich Vízek, Ing. Josef Albrecht a Václav Čejka 4. Volbu návrhové komise ve složení: – Martin Smetana, Jiří Ludvík a JUDr. Michal Danišovič 5. Ověřovatele zápisu a zapisovatele 6. Novelizaci směrnice pro uznání plemenných chovů 7. Rozpočet na rok 2017  
B). Zamítá: 1. Doplnění programu na návrh Ing. Boukala  
C). Ukládá: 1. Čerpání rozpočtu v roce 2016 ve schválené výši z předchozí konference 2. ÚOK zajistit oddělené řazení holubů a holubic na celostátní výstavě 3. Přehodnotit podmínky pro udělování titulu Šampion ČR u málo chovaných rázů národních plemen a plemen, které nedosahují počtu jedinců k udělení titulu  
D). Bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení konference z roku 2015 2. Zprávu o činnosti chovatelských klubů a výstavnictví – př. Matouš 3. Zprávu předsedy sboru posuzovatelů – př. Holaň 4. Zprávu o plemenných chovech a šlechtitelské práci – př. Kristek 5. Zprávu o činnosti standartové komise – př. Veselý 6. Zprávu o činnosti holubářské sekce EE – př. Veselý 7. Zprávu př. Hrubé o činnosti komise mladých chovatelů – př. Smetana 8. Zprávu o činnosti ÚOK chovatelů holubů za rok 2015 – př.Wieder 9. Zprávu kontrolní komise odbornosti – př. Krůta 10. Zprávu o návrhu rozpočtu na rok 2017 – př. Matouš
11. Předání ocenění chovatelům z EV v Métách 2015 12. Diskuzní příspěvky delegátů okresů a zástupců klubů  
Martin Smetana, po zjištění počtu delegátů, dal v 14:30 hodin hlasovat o usnesení konference. Jako první hlasovali zástupci klubů s hlasem poradním.   
Hlasování: 21 zástupců klubů PRO, 4 zástupci klubů PROTI, 6 zástupců klubů se ZDRŽELO  
V době hlasování přítomno 49 delegátů s hlasem rozhodujícím.  
Hlasování: 41 delegátů PRO, 8 delegátů se ZDRŽELO. Členové návrhové komise:  Martin Smetana, JUDr. Michal Danišovič a Jiří Ludvík.  
Ad. 18). Závěr Předseda ÚOK chovatelů holubů Pavel Wieder poděkoval všem za účast, popřál všem účastníkům mnoho chovatelských úspěchů a jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů ukončil. Celý záznam této Konference je elektronicky zaznamenán a uložen na Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze.
Ověřovatelé zápisu:
MVDr. Václav Ráček – ověřil zápis
Ing. Jiří Veltruský – ověřil zápis Ověřování ukončeno dne 1. června 2016  
Zapsal: Tomáš Marušák, tajemník ÚOK chovatelů holubů